نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه زبان‌شناسی دانشگاه تهران

2 استاد گروه زبان‌شناسی دانشگاه تهران

چکیده

از میان وجه­نماهای زبان فارسی، تعیین مقولة دستوری «باید» و «شاید» همواره موضوع بحث­انگیزی بوده است. برخی تحلیل­ها «باید» و «شاید» را افعال کمکی وجهی و برخی دیگر این دو وجه­نما[1] را قید وجهی در نظر گرفته­اند. مقالة حاضر می­کوشد تا با رویکردی شاخص[2] بنیاد به قیدها، جایگاه نحوی وجه­نماهای یادشده را تبیین کند و تحلیلی متفاوت از تحلیل­های صورت گرفته پیرامون «باید» و «شاید» ارائه دهد. در روند این بررسی، استدلال می­شود که «شاید» قید وجهی و «باید» فعل کمکی وجهی است. بر این اساس، با در نظر گرفتن فرافکن وجه معرفتی[3]  و فرافکن وجه ریشه­ای[4]  فرض می‌شود شاخص فرافکن وجه معرفتی جایگاه تظاهر «شاید»، و هستة فرافکن وجه معرفتی و هستة فرافکن وجه ریشه­ای به ترتیب جایگاه تظاهر «باید» معرفتی و «باید» ریشه­ای است.[1]. modal


[2] . specifier


[3]. ModPepistemic


[4]. ModProot

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

On the Syntactic Analysis of Persian Modals: Šâyad ‘Perhaps’ and Bâyad ‘Must’

نویسندگان [English]

  • Zahra Labbafan Khosh 1
  • Ali darzi 2

1 Ph.D. Candidate, Department of Linguistics, Tehran University

2 Professor of Linguistics Department Tehran University

چکیده [English]

The present paper sets out to investigate the syntactic category of Persian modals, šâyad ‘perhaps’ and bâyad ‘must’. The syntactic category of the two modal elements has been viewed differently by different scholars. A number of scholars argue that both šâyad and bâyad are modal auxiliaries, while others claim that they both are modal adverbs. We propose that šâyad is a modal adverb and bâyad is a modal auxiliary. This distinction is shown to follow the adverbial treatment along the lines of Cinque (1999, 2004). Under his approach, we propose that šâyad is located in the specifier position of ModPepistemic and bâyad is located in the head position of ModProot.

کلیدواژه‌ها [English]

  • bâyad
  • Modals
  • ModPepistemic
  • ModProot
  • šâyad
  • Specifier
انوشه، مزدک (1387). ساخت جمله و فرافکن­های نقش­نمای آن در زبان فارسی. رسالة دکتری، دانشگاه تهران.
عموزاده، محمد و حدائق رضایی (1389).  ابعاد معناشناختی «باید» در زبان فارسی. مجلة پژوهش­های زبانی، سال اول، شمارۀ اول، پاییز و زمستان، 57-78.
نقی­زاده، محمود، منوچهر توانگر و محمد عموزاده (1390). بررسی مفهوم ذهنیت در افعال وجهی در زبان فارسی. مجلة پژوهش­های زبان­شناسی، سال سوم، شمارۀ چهارم، بهار و تابستان، 1-20.
Abraham, W. 2002. Modal verbs: Epistemics in German and English, In S. Barbiers, F. Beukema and W. Wurff (eds.), Modality and its Interaction with the Verbal System (19–50) , Amsterdam: John Benjamins.
Alexiadou, A. 1997. Adverb Placement: A case study in antisymmetric syntax, Amsterdam: John Benjamins.
Austin, J. R., S. Engelberg, G. Rauh 2004. Adverbials: The interplay between meaning, context and syntactic structure, Amsterdam: John Benjamins .
Barbiers, S. 2002. Modality and its interaction with the verbal system, In S. Barbiers, F. Beukema and W. Wurff (eds.), Modality and its interaction with the verbal system (133–163) , Amsterdam: John Benjamins.
Butler, J. 2003. A minimalist treatment of modality, Lingua, 113: 967–996.
Cinque, G. 1999. Adverbs and functional heads, Oxford: Oxford University Press.
Cinque, G. 2004. Issues in adverbial syntax, Lingua, 114: 683-710.
Costa, J. 2004. A multifactorial approach to adverb placement: assumptions, factand problems, Lingua, 114: 711-753.
Darzi, A. 2008. Subjunctive-negation interaction in Persian, Proceeding of the 18th International Congress of Linguists, Korea University: Seoul, Korea.
Ernst, T. 2004. Principles of adverbial distribution in the lower clause, Lingua,114: 755- 777.
Haider, H. 2004. Pre- and post-verbal adverbials in OV and VO, Lingua, 114: 779-807.                                                                                                
Hasselgard, H. 2010. Adjunct adverbials in English, New York: Cambridge University Press.                                                                   
Karimi, S. 2005. A minimalist approach to scrambling: Evidence from Persian,New York: Mouton de Gruyter.
Laenzlinger, C. 1998. Comparative studies in word order variation: Adverbs, pronouns and clause structure in Romance and Germanic, Amsterdam: John Benjamins.
Sueur, J.P. 1978. Adverbes de modalite et verbes modaux epistemiques, Recherches Linguistiques, 5/6: 235-272.
Taleghani, A. 2008. Modality, aspect and negation in Persian, Amsterdam: John Benjamins.
Tavangar, M. and M.Amouzadeh 2009. Subjective modality and tense in Persian, Language Sciences, 31: 853-873.
Travis, L. 1988. The syntax of adverbs, In McGill Working Papers in Linguistics, Special Issue on Comparative Germanic Syntax (280-310) , Department of Linguistics, McGill University.
Wurmbrand, S. 2001. Infinitives: Restructuring and clause structure, New York: Mouton de Gruyter.