نویسنده = کریمی دوستان، غلامحسین
تعداد مقالات: 3
1. شبکة معنایی فعل گرفتن بر اساس انگارة چندمعنایی اصول‌مند

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 117-136

محمد عموزاده؛ غلامحسین کریمی دوستان؛ بابک شریف


2. طبقه‌بندی افعال زبان فارسی بر اساس ساخت رویدادی و نمودی

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 41-60

زهرا چراغی؛ غلامحسین کریمی دوستان


3. نظام وجهیّت در زبان فارسی

دوره 3، شماره 1، پاییز و زمستان 1391، صفحه 77-98

غلامحسین کریمی دوستان؛ نگین ایلخانی پور