نویسنده = گلفام، ارسلان
تعداد مقالات: 1
1. ساختهای غیرشخصی مرخم در زبان فارسی: رویکردی شناختی

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 59-77

سحر بهرامی خورشید؛ ارسلان گلفام؛ صدیقه سعیدی زاده