نویسنده = کریمی، یادگار
تعداد مقالات: 3
1. ادغام موازی، اشراف چندگانه و ساختار همپایگی پرسشواژه‌ای

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 39-58

10.22059/jolr.2018.66649

یادگار کریمی؛ هنگامه واعظی


2. حذف گروه فعلی در زبان فارسی: مسئله همانندی و تجویز

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 101-120

10.22059/jolr.2016.57506

یادگار کریمی؛ حسن آزموده


3. حذف گروه فعلی در زبان فارسی: مسئله ساختاری

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 77-94

10.22059/jolr.2013.35362

یادگار کریمی؛ حسن آزموده