نویسنده = ������������������������� ��������������
تبلور مفهوم زمان: براساس حرکات استعاری دستان

دوره 5، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 109-127

10.22059/jolr.2014.52663

فهیمه نصیب ضرابی؛ محمدرضا پهلوان‌نژاد