نویسنده = ���������������� ����������
رویکردی ساختی شناختی به پسوند «– گار» در زبان فارسی

دوره 9، شماره 2، دی 1397، صفحه 45-66

10.22059/jolr.2018.69528

پارسا بامشادی؛ نگار داوری اردکانی


معناکاوی دو حرف اضافۀ læ و wæ در کردی گورانی: رویکردی

دوره 8، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 21-40

10.22059/jolr.2017.63133

پارسا بامشادی؛ خسرو غلامعلی زاده؛ شجاع تفکری رضایی


رده‌شناسی برهم‌نهشت و جهت فعل در کردی گورانی

دوره 6، شماره 2، مهر 1394، صفحه 1-20

10.22059/jolr.2016.57496

پارسا بامشادی؛ مهین‌ناز میردهقان میردهقان