تمایز گواه‌نمایی و وجهیت معرفتی بر اساس رفتار قید‌های زبان فارسی
تمایز گواه‌نمایی و وجهیت معرفتی بر اساس رفتار قید‌های زبان فارسی

والی رضایی؛ مژگان نیسانی

دوره 7، شماره 1 ، خرداد 1395، ، صفحه 37-56

https://doi.org/10.22059/jolr.2016.59413

چکیده
  در این پژوهش تلاش می­شود تا ابهامات مفهومی دو مقوله‌ی­ گواه­نمایی و وجهیت معرفتی مورد توجه قرار­گیرد و به­تبع آن نشان داده­ شود که قیدهای متناظر با این مقوله­ها علیرغم شباهت­هایشان زیر­مقوله­های ...  بیشتر
ابعاد معناشناختی «باید» در زبان فارسی
ابعاد معناشناختی «باید» در زبان فارسی

محمّد عموزاده مهدیرجی؛ حدائق رضایی رضایی

دوره 1، شماره 1 ، آذر 1389

چکیده
  باید از جمله مقوله‌های واژگانی در زبان فارسی است که به طور جدّی با مقولة معنایی وجهیت گره خورده و از این روی، دارای ابعاد معناشناختی پیچیده و قابل تأمّلی می‌باشد. در مقالة حاضر با بررسی و تحلیل شواهدی ...  بیشتر