معناشناسی شناختی تکواژ «گاه» از منظر فرضیۀ ستیز و سازش معنایی
معناشناسی شناختی تکواژ «گاه» از منظر فرضیۀ ستیز و سازش معنایی

علی علیزاده؛ حامد اکبرپور؛ فرانک جمال الدین؛ محمدرضا دهقان زاده

دوره 11، شماره 2 ، بهمن 1399، ، صفحه 97-119

https://doi.org/10.22059/jolr.2021.314951.666676

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش بررسی دقیق تکواژ «گاه» به منظور برشمردن مفاهیم اصلی موجود در آن و کشف ساز‌و‌کار تبدیل این مفاهیم از دیدگاه معناشناسی شناختی و در چهارچوب فرضیۀ ستیز و سازش معنایی تالمی است. ...  بیشتر
شبکة معنایی فعل گرفتن بر اساس انگارة چندمعنایی اصول‌مند
شبکة معنایی فعل گرفتن بر اساس انگارة چندمعنایی اصول‌مند

محمد عموزاده؛ غلامحسین کریمی دوستان؛ بابک شریف

دوره 7، شماره 1 ، خرداد 1395، ، صفحه 117-136

https://doi.org/10.22059/jolr.2016.59419

چکیده
  هدف از مقالة حاضر، تحلیل معنایی فعل گرفتن و به دست دادن تصویر روشنی از چندمعنایی این فعل در زبان فارسی است. داده‌های مورد بررسی برگرفته از فرهنگ بزرگ سخن و روش تحلیل بر اساس انگارة چندمعنایی اصول‌مند ...  بیشتر
بررسی تأثیر عوامل دخیل در درک معنای استعارات و سنجش اعتبار روان‌شناختی آنها
بررسی تأثیر عوامل دخیل در درک معنای استعارات و سنجش اعتبار روان‌شناختی آنها

لیلا عرفانیان قونسولی؛ شهلا شریفی

دوره 5، شماره 2 ، اسفند 1393، ، صفحه 77-96

https://doi.org/10.22059/jolr.2015.54186

چکیده
   تحقیق حاضر، طرحی آزمایشی تصادفی است که در آن، به بررسی فرضیه برجستگی تدریجی[1] پرداخته شده است تا بررسی شود عامل مهم در دسترسی به معنا چیست. در فرضیه برجستگی تدریجی اعتقاد بر این است که در فرایند درک، ...  بیشتر
استعارۀ مفهومی در قطعه‌ای به زبان ختنی
استعارۀ مفهومی در قطعه‌ای به زبان ختنی

سید فاطمه موسوی

دوره 4، شماره 1 ، اردیبهشت 1392، ، صفحه 111-127

https://doi.org/10.22059/jolr.2013.35930

چکیده
  از دستاوردهای زبان‌شناسیِ شناختی کشف این حقیقت است که زبان‌ها اغلب برای ملموس کردن برخی مفاهیم انتزاعی از استعاره‌های مفهومی بهره می‌برند. استعاره‌های مفهومی به توضیح حوزة مقصد که حوزه‌ای ...  بیشتر