نویسنده = پهلوان‌نژاد، محمدرضا
تعداد مقالات: 1
1. تبلور مفهوم زمان: براساس حرکات استعاری دستان

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 109-127

فهیمه نصیب ضرابی؛ محمدرضا پهلوان‌نژاد