نویسنده = مقدم، آژیده
تعداد مقالات: 4
1. زرستون؛ بانو و ایزدبانو

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 117-130

آژیده مقدم


2. بیستون؛ دی روز ... ام روز

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 137-156

آژیده مقدم


3. فعل‌های میانه و بررسی آنها در اوستای جدید. بخش دوم: فعل¬های اوستایی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 95-110

آژیده مقدّم؛ نرگس نعمت الّهی


4. فعل‌های میانه و بررسی آنها در اوستای جدید. بخش نخست

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 111-129

آژیده مقدم؛ نرگس نعمت الهی