نویسنده = ���������� ������������ �������� ���������� ����������
معناکاوی دو حرف اضافۀ læ و wæ در کردی گورانی: رویکردی

دوره 8، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 21-40

10.22059/jolr.2017.63133

پارسا بامشادی؛ خسرو غلامعلی زاده؛ شجاع تفکری رضایی


عناصر توافق منفی در ترکی آذری

دوره 7، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 21-36

10.22059/jolr.2016.59412

شجاع تفکری رضائی تفکری رضائی؛ نیما عرفانی راد عرفانی راد؛ خسرو غلامعلی زاده


بررسی نحوی ممیّز عدد در زبان فارسی

دوره 5، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 1-20

10.22059/jolr.2014.52650

شجاع تفکری رضائی؛ کبری نظری