نویسنده = تفکری، شجاع
تعداد مقالات: 4
1. معناکاوی دو حرف اضافۀ læ و wæ در کردی گورانی: رویکردی

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 21-40

پارسا بامشادی؛ خسرو غلامعلی زاده؛ شجاع تفکری رضایی


3. عناصر توافق منفی در ترکی آذری

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 21-36

شجاع تفکری رضائی تفکری رضائی؛ نیما عرفانی راد عرفانی راد؛ خسرو غلامعلی زاده


4. بررسی نحوی ممیّز عدد در زبان فارسی

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 1-20

شجاع تفکری رضائی؛ کبری نظری