نویسنده = آهنگر، عباسعلی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی نحوی ـ معنایی چند حرف اضافۀ سادۀ زبان کردی (گویش سورانی) بر پایۀ نحو ذره‌بنیاد

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 141-160

ابراهیم مرادی؛ عباسعلی آهنگر؛ غلامحسین کریمی دوستان


2. روابط معنایی فعل «گرفتن» در زبان فارسی: رویکرد معنی‌شناسی قالب‌بنیاد فیلمور (1997)

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 79-98

منصوره دلارامی فر؛ پاکزاد یوسفیان؛ محمد اله بخش؛ عباسعلی آهنگر


3. حرکت اجزای پیرااضافه‌ها در زبان کردی (گویش سورانی) برپایۀ نحو ذره‌بنیاد

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 77-96

ابراهیم مرادی؛ عباسعلی آهنگر؛ غلامحسین کریمی دوستان