کلیدواژه‌ها = زبان کردی
تعداد مقالات: 6
1. بررسی نحوی ـ معنایی چند حرف اضافۀ سادۀ زبان کردی (گویش سورانی) بر پایۀ نحو ذره‌بنیاد

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 141-160

ابراهیم مرادی؛ عباسعلی آهنگر؛ غلامحسین کریمی دوستان


4. بررسی فرآیند تکرار در زبان کردی در چهارچوب نظریۀ بهینگی

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 59-75

سید محمد رضی نژاد؛ فریده الله یاری


5. حرکت اجزای پیرااضافه‌ها در زبان کردی (گویش سورانی) برپایۀ نحو ذره‌بنیاد

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 77-96

ابراهیم مرادی؛ عباسعلی آهنگر؛ غلامحسین کریمی دوستان


6. رده‌شناسی برهم‌نهشت و جهت فعل در کردی گورانی

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 1-20

پارسا بامشادی؛ مهین‌ناز میردهقان میردهقان