کلیدواژه‌ها = زبان کردی
بازنگری ساخت هجایی در زبان کردی مرکزی

دوره 11، شماره 2، بهمن 1399، صفحه 173-198

10.22059/jolr.2021.303522.666606

آزاد محمدی؛ محمود بی جن خان


بررسی نحوی ـ معنایی چند حرف اضافۀ سادۀ زبان کردی (گویش سورانی) بر پایۀ نحو ذره‌بنیاد

دوره 10، شماره 1، تیر 1398، صفحه 141-160

10.22059/jolr.2019.72005

ابراهیم مرادی؛ عباسعلی آهنگر؛ غلامحسین کریمی دوستان


بررسی فرآیند تکرار در زبان کردی در چهارچوب نظریۀ بهینگی

دوره 7، شماره 2، آذر 1395، صفحه 59-75

10.22059/jolr.2016.61525

سید محمد رضی نژاد؛ فریده الله یاری


حرکت اجزای پیرااضافه‌ها در زبان کردی (گویش سورانی) برپایۀ نحو ذره‌بنیاد

دوره 7، شماره 2، آذر 1395، صفحه 77-96

10.22059/jolr.2016.61526

ابراهیم مرادی؛ عباسعلی آهنگر؛ غلامحسین کریمی دوستان


رده‌شناسی برهم‌نهشت و جهت فعل در کردی گورانی

دوره 6، شماره 2، مهر 1394، صفحه 1-20

10.22059/jolr.2016.57496

پارسا بامشادی؛ مهین‌ناز میردهقان میردهقان