دوره و شماره: دوره 4، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 1-148 (پژوهشهای زبانی)