دوره و شماره: دوره 4، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 1-250 

مقاله پژوهشی

معرفگی و نمایه‏سازی مفعول در زبان فارسی

صفحه 1-20

10.22059/jolr.2014.50263

فاطمه بهرامی؛ والی رضایی؛ عادل رفیعی