نمایه کلیدواژه ها

ا

 • افزایش معنایی بررسی افزایش و کاهش معنایی در ضرب المثل‌های زبان فارسی راحله گندمکار [دوره 1، شماره 1، 1389]
 • انتقال معنایی بررسی افزایش و کاهش معنایی در ضرب المثل‌های زبان فارسی راحله گندمکار [دوره 1، شماره 1، 1389]
 • اوستا توضیحی درباره نقش نحویِ zraiia vourukasaiia [دوره 1، شماره 1، 1389]

ب

ت

 • تغییر معنایی. بررسی افزایش و کاهش معنایی در ضرب المثل‌های زبان فارسی راحله گندمکار [دوره 1، شماره 1، 1389]

ح

 • حالت دستوری توضیحی درباره نقش نحویِ zraiia vourukasaiia [دوره 1، شماره 1، 1389]
 • حوزة کمینه رویکردی مشخصه بنیاد به فرایندهای مبتداسازی و تأکید در زبان فارسی [دوره 1، شماره 1، 1389]

خ

ر

 • رابطه انداموار نقد و بررسی کتاب «ساخت زبان فارسی » با رویکرد معیارهای نقد و نقدِ بر نقد [دوره 1، شماره 1، 1389]
 • ریشه‌شناسی بررسی خاستگاه واج /l/ در زبان فارسی [دوره 1، شماره 1، 1389]

ز

س

 • ستاک. توضیحی درباره نقش نحویِ zraiia vourukasaiia [دوره 1، شماره 1، 1389]

ش

 • شاخص زمان رویکردی مشخصه بنیاد به فرایندهای مبتداسازی و تأکید در زبان فارسی [دوره 1، شماره 1، 1389]
 • شرط پیوند کمینه رویکردی مشخصه بنیاد به فرایندهای مبتداسازی و تأکید در زبان فارسی [دوره 1، شماره 1، 1389]
 • شناسه ساخت فعل در زبان بلخی [دوره 1، شماره 1، 1389]

ص

 • صفت مفعولی ساخت فعل در زبان بلخی [دوره 1، شماره 1، 1389]

ض

 • ضرب‌المثل بررسی افزایش و کاهش معنایی در ضرب المثل‌های زبان فارسی راحله گندمکار [دوره 1، شماره 1، 1389]

ف

 • فارسی بررسی خاستگاه واج /l/ در زبان فارسی [دوره 1، شماره 1، 1389]
 • فرم نقد و بررسی کتاب «ساخت زبان فارسی » با رویکرد معیارهای نقد و نقدِ بر نقد [دوره 1، شماره 1، 1389]
 • فعل ساخت فعل در زبان بلخی [دوره 1، شماره 1، 1389]

ک

 • کاهش معنایی بررسی افزایش و کاهش معنایی در ضرب المثل‌های زبان فارسی راحله گندمکار [دوره 1، شماره 1، 1389]

م

 • مادّه ساخت فعل در زبان بلخی [دوره 1، شماره 1، 1389]
 • مشخصة تعریف رویکردی مشخصه بنیاد به فرایندهای مبتداسازی و تأکید در زبان فارسی [دوره 1، شماره 1، 1389]
 • مشخصه های تأکید و مبتدا رویکردی مشخصه بنیاد به فرایندهای مبتداسازی و تأکید در زبان فارسی [دوره 1، شماره 1، 1389]
 • معانی وجهی ابعاد معناشناختی «باید» در زبان فارسی [دوره 1، شماره 1، 1389]
 • معنی‌شناسی بررسی افزایش و کاهش معنایی در ضرب المثل‌های زبان فارسی راحله گندمکار [دوره 1، شماره 1، 1389]

ن

 • نقد نقد و بررسی کتاب «ساخت زبان فارسی » با رویکرد معیارهای نقد و نقدِ بر نقد [دوره 1، شماره 1، 1389]
 • نقد جزء‌نگر نقد و بررسی کتاب «ساخت زبان فارسی » با رویکرد معیارهای نقد و نقدِ بر نقد [دوره 1، شماره 1، 1389]
 • نقد دانشگاهی نقد و بررسی کتاب «ساخت زبان فارسی » با رویکرد معیارهای نقد و نقدِ بر نقد [دوره 1، شماره 1، 1389]
 • نقد صورتگرایانه نقد و بررسی کتاب «ساخت زبان فارسی » با رویکرد معیارهای نقد و نقدِ بر نقد [دوره 1، شماره 1، 1389]
 • نقد کل‌نگر نقد و بررسی کتاب «ساخت زبان فارسی » با رویکرد معیارهای نقد و نقدِ بر نقد [دوره 1، شماره 1، 1389]

و

 • وجهیت کنشگر محور ابعاد معناشناختی «باید» در زبان فارسی [دوره 1، شماره 1، 1389]
 • وجهیت معرفتی ابعاد معناشناختی «باید» در زبان فارسی [دوره 1، شماره 1، 1389]

ی

 • ی: باید ابعاد معناشناختی «باید» در زبان فارسی [دوره 1، شماره 1، 1389]
 • یشت توضیحی درباره نقش نحویِ zraiia vourukasaiia [دوره 1، شماره 1، 1389]