دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. حذف فعل بدون مرجع زبانی (اِضمار : از تقدیر تا مجوزدهی غیرمستقیم)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1398

انیس وحید؛ فریده حق بین


2. بررسی تأثیر زبان فارسی بر ساخت فعل مرکب ترکی‌‌‌آذربایجانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1398

عبدالحسین حیدری


3. پیشوندواره های زبان فارسی: تحلیل شناختی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1398

سمیرا ذهاب ناظوری؛ آرزو نجفیان؛ بهمن زندی؛ مهدی سیزواری


4. انتظارات گفتمانی و پردازش خوانداری بندهای موصولی فاعلی و مفعولی در زبان فارسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1398

شهره صادقی؛ شهلا رقیب دوست


5. خطاهای نوشتاری ‌‌فارسی‌آموزان قزاق: مطالعه‌ای برپایه‌ی انگاره‌ی کوردر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1398

استم بکنوف؛ محمد باقر میرزایی حصاریان؛ لیلا گل پور


6. شناسایی سازوکارهای عصبی در تحلیل ابهام در ارجاع ضمیری در زبان فارسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1398

مینا کریمیان؛ محمود بی جن خان؛ سید احمدرضا خاتون آبادی


7. گروه حرف تعریف شکافته در زبان فارسی- رویکردی کمینه گرا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1398

طیبه اسدی مفرح؛ علی درزی


8. تحلیل انتقادی گفتمان چانه زنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1398

لادن جواهری؛ روناک مرادی


9. واکاوی پیکره‌بنیاد فراگفتمان تبادلی در مقالات علمی پژوهشی فارسی: انگاره هایلند (2005)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1398

طاهره طارمی؛ گیتی تاکی؛ پاکزاد یوسفیان