دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. واژه‌بست‌های ضمیری در بَشاگَرْدیِ شمالی و جنوبی: تحلیلی رده‌شناختی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 شهریور 1399

10.22059/jolr.2020.283121.666516

سپهر صدیقی‌نژاد؛ عباسعلی آهنگر؛ بهروز برجسته دلفروز؛ شهلا شریفی


2. نقش هستۀ نحوی و جایگاه سازه در پردازش اسامی مرکب غیرفعلی : شواهدی از افراد زبان‌پریش بروکا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 شهریور 1399

10.22059/jolr.2020.299780.666593

موسی غنچه پور؛ شهلا رقیب دوست


3. تقطیع‌پذیری و ترتیب پیشوندهای اشتقاقی زبان فارسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 شهریور 1399

10.22059/jolr.2020.268569.666420

مریم حمصیان اتفاق؛ عادل رفیعی؛ بتول علی نژاد


4. ستاک بی ستاک: توزیع واژگونه‌های فعلی، برپایۀ نظریۀ صرف توزیعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 مهر 1399

10.22059/jolr.2020.294729.666564

مزدک انوشه


5. روند دستوری شدگی انگار / انگاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آبان 1399

10.22059/jolr.2020.295879.666571

فهیمه تسلی بخش؛ احسان چنگیزی


6. واکاوی تعامل انسان و طبیعت در ضرب‌المثل‌های زبان فارسی از منظر زبان‌شناسی بوم‌گرا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آذر 1399

10.22059/jolr.2020.307695.666628

طاهره افشار؛ مریم عبدی بلوکانی


7. بررسی شناختی ساخت معنای به‌گویانه از طریق فرایند منفی‌سازی در زبان فارسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آذر 1399

10.22059/jolr.2020.296445.666574

سجاد موسوی؛ ارسلان گلفام؛ فردوس آقاگلزاده؛ عالیه کامبوزیا


8. بررسی سیر تحول پیشوند استمراراز فارسی باستان تا فارسی نو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آذر 1399

10.22059/jolr.2020.310217.666642

فتانه یوسفی؛ مجتبی منشی زاده؛ فرح زاهدی


9. ساختواژۀ تحلیلی‌پیوندی زبان فارسی برپایۀ نظریۀ صرف توزیعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آذر 1399

10.22059/jolr.2020.304807.666611

شبنم مجیدی؛ مهین ناز میردهقان


11. بند متممی اسم در زبان فارسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 دی 1399

10.22059/jolr.2020.304147.666609

مونا ولی پور؛ علی درزی


12. پارامترهای آکوستیکی ریتم گفتار: سرنخ‌های آکوستیکی برای تشخیص گوینده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 دی 1399

10.22059/jolr.2021.304539.666624

هما اسدی؛ بتول علی نژاد


13. شواهد الکتروانسفالوگرافیک بازنمایی عصب شناختی مشخصه های آوایی ,و واجی واکه های زبان فارسی در قشر شنوایی مغز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 دی 1399

10.22059/jolr.2021.313724.666663

عباس نصری؛ غلامحسین کریمی دوستان