مقاله پژوهشی
نحو گروه ندایی در زبان فارسی: رویکردی مشخصه بنیاد
نحو گروه ندایی در زبان فارسی: رویکردی مشخصه بنیاد

مینا رضوانیان؛ علی درزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 تیر 1400

https://doi.org/10.22059/jolr.2021.317428.666691

چکیده
  هدف این مقاله تعیین رفتار نحوی مفهوم «ندا» در زبان فارسی از لحاظ ساختار درونی و جایگاه نحوی در چهارچوب رویکرد کمینه‌گرا است. در این مقاله نشان می‌دهیم که مخاطب یا منادا که از آن با عنوان دقیق «گروه ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تناوب مفعول-موضوع حرف اضافه‌‌ای و نوع عمل
تناوب مفعول-موضوع حرف اضافه‌‌ای و نوع عمل

والی رضایی؛ ژاله مکارمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 خرداد 1402

https://doi.org/10.22059/jolr.2023.354726.666825

چکیده
  بازنمایی مفعول به صورت‌های مختلف، «تناوب مفعولی» نام دارد که به سه صورتِ تناوب مکانی، تناوب مفعول صریح-غیرصریح و تناوب مفعول-موضوعِ حرف اضافه‌ای‌ ظاهر می‌شود. مفعول در تناوب مفعول-موضوعِ حرف ...  بیشتر