مقاله پژوهشی
بررسی امتزاج در تصریف فارسی و انگلیسی در چارچوب نظریه صرف طبیعی
بررسی امتزاج در تصریف فارسی و انگلیسی در چارچوب نظریه صرف طبیعی

لیلا قلی پور؛ فروغ کاظمی؛ مریم ایرجی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 خرداد 1403

https://doi.org/10.22059/jolr.2024.364792.666854

چکیده
  ویژگی‌های تصریفی در زبان‌ها دارای تنوع است و هر زبان در بیان روابط دستوری خود از طیفی از این ویژگی‌ها بهره می‌جوید. گاه در تصریف یک مقوله دستوری، شرایط معنایی اقتضا می‌کند که چندین ویژگی تصریفی به‌طور ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
ادب در زبان اشارۀ ایرانی: تحلیل علائم غیر دستی
ادب در زبان اشارۀ ایرانی: تحلیل علائم غیر دستی

بهزاد رهبر؛ معصومه خوش‌اندام ملاطی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 خرداد 1403

https://doi.org/10.22059/jolr.2024.365113.666856

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی ادب در زبان اشارۀ ایرانی است. داده‌های این پژوهش از طریق مصاحبه با 18 ناشنوا شامل 9 مرد و 9 زن و 5 زن کم‌شنوا از شهرهای زنجان، تهران، انزلی، تبریز و ارومیه جمع‌آوری شده است. زبان ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
نحو گروه ندایی در زبان فارسی: رویکردی مشخصه بنیاد
نحو گروه ندایی در زبان فارسی: رویکردی مشخصه بنیاد

مینا رضوانیان؛ علی درزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 تیر 1403

https://doi.org/10.22059/jolr.2021.317428.666691

چکیده
  هدف این مقاله تعیین رفتار نحوی مفهوم «ندا» در زبان فارسی از لحاظ ساختار درونی و جایگاه نحوی در چهارچوب رویکرد کمینه‌گرا است. در این مقاله نشان می‌دهیم که مخاطب یا منادا که از آن با عنوان دقیق «گروه ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی تأثیرپذیری ساخت بند موصولی ترکی‌‌‌‌آذربایجانی از زبان فارسی
بررسی تأثیرپذیری ساخت بند موصولی ترکی‌‌‌‌آذربایجانی از زبان فارسی

عبدالحسین حیدری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 تیر 1403

https://doi.org/10.22059/jolr.2024.367930.666867

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، مطالعۀ تأثیر زبان فارسی بر ساخت بند موصولی زبان ترکی‌‌‌‌‌آذربایجانی است. داده‌های این پژوهش از تعاملات زبانی گویشوران ترکی‌‌‌‌‌آذربایجانی استان اردبیل در بافت‌های مختلف محاوره‌‌‌ای ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
روش تدریس کوانتومی و خودکارآمدی نوشتار در یادگیری زبان انگلیسی: بررسی نگرش زبان آموزان
روش تدریس کوانتومی و خودکارآمدی نوشتار در یادگیری زبان انگلیسی: بررسی نگرش زبان آموزان

زهرا احمدپورکاسگری؛ زهره گونی بند شوشتری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 تیر 1403

https://doi.org/10.22059/jolr.2024.376628.666885

چکیده
  چکیده روش تدریس کوانتومی رویکردی آموزشی است که بر مشارکت فعال، تفکر انتقادی، و یادگیری عمیق مطالب تأکید می‌کند. اخیرا، تدریس کوانتومی به عنوان روشی محبوب برای بهبود نتایج یادگیری در دنیای آموزش رواج ...  بیشتر