دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

بررسی ترکیب‌های برون‌مرکز سه جزئی N-P-N در زبان فارسی: تحلیلی در چارچوب صرف ساخت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1400

10.22059/jolr.2021.313793.666665

غزال اسدی؛ سحر بهرامی؛ اردشیر ملکی مقدم


نحو گروه ندایی در زبان فارسی: رویکردی مشخصه بنیاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 تیر 1400

10.22059/jolr.2021.317428.666691

مینا رضوانیان؛ علی درزی


حذف مفعول در زبان فارسی از دیدگاه دستور نقش و ارجاع

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 بهمن 1400

10.22059/jolr.2022.328325.666733

فائزه سلیمی؛ والی رضایی


بررسی فرایند خروج و جایگاه فرود بندهای موصولی تحدیدی در زبان فارسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 خرداد 1401

10.22059/jolr.2022.334309.666761

علی عموشاهی؛ علی درزی


برهم‌کنش واج‌شناسی و ساخت‌واژه در تلفظ گفتاری صورت‌های مضارع فعل «خواستن» .

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 تیر 1401

10.22059/jolr.2022.341188.666782

بشیر جم


بررسی وام‌‌‌‌گیری فعلی در زبان فارسی از منظر انگارۀ زبان ماتریس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مرداد 1401

10.22059/jolr.2022.337940.666775

عبدالحسین حیدری


همپایگی در گروه‌های دستوری ناهم‌مقوله از منظر دستور شناختی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مرداد 1401

10.22059/jolr.2022.331126.666748

سحر بهرامی خورشید؛ سبا هاشمی نسب