دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. پارامترهای آکوستیکی ریتم گفتار: سرنخ‌های آکوستیکی برای تشخیص گوینده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 دی 1399

10.22059/jolr.2021.304539.666624

هما اسدی؛ بتول علی نژاد


2. سنجش میزان زایایی فعلهای سبک در زبان فارسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اسفند 1399

10.22059/jolr.2021.315912.666682

مهدیه اسحاقی؛ غلامحسین کریمی دوستان


3. بررسی ترکیب‌های برون‌مرکز سه جزئی N-P-N در زبان فارسی: تحلیلی در چارچوب صرف ساخت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1400

10.22059/jolr.2021.313793.666665

غزال اسدی؛ سحر بهرامی؛ اردشیر ملکی مقدم


4. جایگاه ادغام سور شناور «همه» در زبان فارسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1400

10.22059/jolr.2021.291976.666554

صفا صادقی اشرافی؛ علی درزی


5. نحو گروه ندایی در زبان فارسی: رویکردی مشخصه بنیاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 تیر 1400

10.22059/jolr.2021.317428.666691

مینا رضوانیان؛ علی درزی