دوره و شماره: دوره 13، شماره 1 - شماره پیاپی 24، شهریور 1401، صفحه 1-176 
سیر تحولات پیشوند فعلی /ba-/در گویش دیباجی در مقایسه با فارسی

صفحه 57-87

10.22059/jolr.2022.344500.666787

حوا حاج عیدی؛ غلامرضا دین محمدی؛ علی افخمی؛ غلامحسین کریمی دوستان