دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1389، صفحه 1-56 
3. ابعاد معناشناختی «باید» در زبان فارسی

محمّد عموزاده مهدیرجی؛ حدائق رضایی رضایی