ا

 • السادات صادقی، منصوره تفاوت کاربرد مقوله‌های زبانی و توزیع آنها در جمله در دانش-آموزان بینا و نابینا [دوره 4، شماره 2، 1392، صفحه 141-159]

ب

 • بی¬جن خان، محمود عمق خط فارسی [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 1-19]

 • بساطی، هوشنگ بررسی تولید ساختار be-passive زبان انگلیسی توسط زبان¬آموزان فارسی¬زبان از دیدگاه دستور ساختاری¬شناختی [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 41-60]

 • بهرامی، فاطمه معرفگی و نمایه‏سازی مفعول در زبان فارسی [دوره 4، شماره 2، 1392، صفحه 1-20]

ج

 • جم، بشیر بررسی تبدیل واکۀ /u/ به [i] در گویش لری سیلاخوری در چارچوب نظریۀ‌ بهینگی [دوره 4، شماره 2، 1392، صفحه 21-40]

چ

 • چراغی، زهرا طبقه‌بندی افعال زبان فارسی بر اساس ساخت رویدادی و نمودی [دوره 4، شماره 2، 1392، صفحه 41-60]

ذ

 • ذلقی، احمد بررسی تبدیل واکۀ /u/ به [i] در گویش لری سیلاخوری در چارچوب نظریۀ‌ بهینگی [دوره 4، شماره 2، 1392، صفحه 21-40]

ر

 • رحیمیان، جلال افعال وجهی در زبان فارسی و بیان وجهیت [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 21-40]

 • رضایی، والی معرفگی و نمایه‏سازی مفعول در زبان فارسی [دوره 4، شماره 2، 1392، صفحه 1-20]

 • رضی‌نژاد، سید محمد هماهنگی و ناهماهنگی واکه‌ای در زبان ترکی آذربایجانی [دوره 4، شماره 2، 1392، صفحه 61-80]

 • رفیعی، عادل معرفگی و نمایه‏سازی مفعول در زبان فارسی [دوره 4، شماره 2، 1392، صفحه 1-20]

 • رقیب¬دوست، شهلا بررسی تولید ساختار be-passive زبان انگلیسی توسط زبان¬آموزان فارسی¬زبان از دیدگاه دستور ساختاری¬شناختی [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 41-60]

س

 • سُلگی، حسین پسوند مجهول‌ساز *- i̭á - در زبان‌های ایرانی [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 61-74]

ش

 • شعبانی، منصور پاره‌جمله‌‌ها در زبان فارسی [دوره 4، شماره 2، 1392، صفحه 101-119]

 • شفیعی، اکرم بررسی ساختواژی و معناشناختی پسوند کوچک ساز «چه»در زبان فارسی [دوره 4، شماره 2، 1392، صفحه 161-180]

ص

 • صفری، علی تناوب سببی در زبان فارسی [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 75-94]

ع

 • علایی، بهلول نظریۀ ارجاع مستقیم و مسئلۀ جایگزینی اسامی خاص هم‌مرجع در جمله‌های نگرش گزاره‌ای [دوره 4، شماره 2، 1392، صفحه 101-119]

 • علایی ابوذر، الهام عمق خط فارسی [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 1-19]

 • عموزاده، محمد افعال وجهی در زبان فارسی و بیان وجهیت [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 21-40]

ف

 • فتاحی، مهدی فرایند حرکت تکواژ به دلایل صرفی- واجی: بررسی نمونه‌ای در کردی کلهری [دوره 4، شماره 2، 1392، صفحه 121-140]

ک

م

 • محمودی احمد آبادی، طاهره تفاوت کاربرد مقوله‌های زبانی و توزیع آنها در جمله در دانش-آموزان بینا و نابینا [دوره 4، شماره 2، 1392، صفحه 141-159]

 • مقدّم، آژیده فعل‌های میانه و بررسی آنها در اوستای جدید. بخش دوم: فعل¬های اوستایی [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 95-110]

 • مقدم کیا، رضا بررسی ساختواژی و معناشناختی پسوند کوچک ساز «چه»در زبان فارسی [دوره 4، شماره 2، 1392، صفحه 161-180]

 • موسوی، سید فاطمه استعارۀ مفهومی در قطعه‌ای به زبان ختنی [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 111-127]

ن

 • نجفیان، آرزو بازشناسی واژه‌های مشتق در ذهن گویشوران زبان فارسی از منظر روانشناسی زبان و کاربرد آن در واژه گزینی [دوره 4، شماره 2، 1392، صفحه 181-198]

 • نعمت الّهی، نرگس فعل‌های میانه و بررسی آنها در اوستای جدید. بخش دوم: فعل¬های اوستایی [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 95-110]