دوره و شماره: دوره 11، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 1-172 
بند موصولی عربی و فارسی

صفحه 95-117

10.22059/jolr.2019.285133.666529

بسام رحمه؛ حیات عامری؛ نجمه دری؛ غلامحسین غلامحسین زاده؛ عیسی متقی زاده