مقاله پژوهشی
واکاوی تعامل انسان و طبیعت در ضرب‌المثل‌های زبان فارسی از منظر زبان‌شناسی بوم‌گرا
واکاوی تعامل انسان و طبیعت در ضرب‌المثل‌های زبان فارسی از منظر زبان‌شناسی بوم‌گرا

طاهره افشار؛ مریم عبدی بلوکانی

دوره 11، شماره 2 ، بهمن 1399، صفحه 1-24

https://doi.org/10.22059/jolr.2020.307695.666628

چکیده
  بحران زیست‌محیطی، از مهم‌ترین مسائل قرن 21 محسوب می‌شود. زبان‌شناسی بوم‌گرا، عوامل این بحران را، در زبان جستجو می‌کند. این پژوهش، با هدف بررسی عوامل زبانی مؤثر در تشدید بحران، به واکاوی تعامل انسان ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
ستاک بی ستاک: توزیع واژگونه های فعلی برپایۀ نظریۀ صرف توزیعی
ستاک بی ستاک: توزیع واژگونه های فعلی برپایۀ نظریۀ صرف توزیعی

مزدک انوشه

دوره 11، شماره 2 ، بهمن 1399، صفحه 25-48

https://doi.org/10.22059/jolr.2020.294729.666564

چکیده
  دستورنویسان و زبان‌شناسان فعل‌های زبان فارسی را به دو گونۀ ستاک[1] حال و ستاک گذشته تقسیم می‌کنند. در مقالۀ حاضر ضمن بازنگری در این تقسیم‌بندی، نخست یادآور می‌شویم که برخی از ریشه‌ها[2] دارای یک صورت ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
روند دستوری‌شدگی انگار / انگاری
روند دستوری‌شدگی انگار / انگاری

فهیمه تسلی بخش؛ احسان چنگیزی

دوره 11، شماره 2 ، بهمن 1399، صفحه 49-72

https://doi.org/10.22059/jolr.2020.295879.666571

چکیده
  در زبان فارسی امروز، «انگار» و «انگاری» دو قید وجهی‌اند که بر شک و تردید و تشبیه و تمثیل دلالت دارند. منابع دستوری در خصوص ساخت و کارکرد این دو قید غالباً سکوت کرده‌اند، اما به نظر می‌رسد که ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
عذرخواهی یا عدم عذرخواهی: رویکردی بیناحوزه ای به تحلیل کلام عذرخواهی های رسمی در رسانه های ایران
عذرخواهی یا عدم عذرخواهی: رویکردی بیناحوزه ای به تحلیل کلام عذرخواهی های رسمی در رسانه های ایران

حدائق رضائی

دوره 11، شماره 2 ، بهمن 1399، صفحه 73-95

https://doi.org/10.22059/jolr.2020.306113.666621

چکیده
  عذرخواهی در بیشتر مطالعات، به ویژه در زبان فارسی، از منظری کاربردشناختی و به عنوان یک کنش گفتاری پربسامد مورد مطالعه قرار گرفته است؛ اما مطالعه حاضر از منظری تحلیل کلامی و با تأکید بر لزوم اتخاذ رویکردی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
معناشناسی شناختی تکواژ «گاه» از منظر فرضیۀ ستیز و سازش معنایی
معناشناسی شناختی تکواژ «گاه» از منظر فرضیۀ ستیز و سازش معنایی

علی علیزاده؛ حامد اکبرپور؛ فرانک جمال الدین؛ محمدرضا دهقان زاده

دوره 11، شماره 2 ، بهمن 1399، صفحه 97-119

https://doi.org/10.22059/jolr.2021.314951.666676

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش بررسی دقیق تکواژ «گاه» به منظور برشمردن مفاهیم اصلی موجود در آن و کشف ساز‌و‌کار تبدیل این مفاهیم از دیدگاه معناشناسی شناختی و در چهارچوب فرضیۀ ستیز و سازش معنایی تالمی است. ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
نقش هستۀ نحوی و جایگاه سازه در پردازش اسامی مرکب غیرفعلی: شواهدی از افراد زبان‌پریش بروکا
نقش هستۀ نحوی و جایگاه سازه در پردازش اسامی مرکب غیرفعلی: شواهدی از افراد زبان‌پریش بروکا

موسی غنچه پور؛ شهلا رقیب دوست

دوره 11، شماره 2 ، بهمن 1399، صفحه 121-145

https://doi.org/10.22059/jolr.2020.299780.666593

چکیده
  پژوهش حاضر چگونگی پردازش واژه‌های مرکب غیرفعلی هسته آغازین و هسته پایانی اسم- اسم و تأثیر نقش هستۀ نحوی و جایگاه سازه در پردازش آنها را در زبان فارسی از طریق تکالیف نامیدن در مواجهه و تکرار شنیداری در ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
ساختواژۀ تحلیلی‌پیوندی زبان فارسی بر پایۀ نظریۀ صرف توزیعی
ساختواژۀ تحلیلی‌پیوندی زبان فارسی بر پایۀ نظریۀ صرف توزیعی

شبنم مجیدی؛ مهین ناز میردهقان

دوره 11، شماره 2 ، بهمن 1399، صفحه 147-172

https://doi.org/10.22059/jolr.2020.304807.666611

چکیده
  در مقالۀ حاضر انگارۀ «صرف توزیعی» به عنوان شالودۀ نظری با هدف تحلیل رده‌شناسی ساختواژی زبان فارسی به کار بسته شده است. بدین‌ترتیب، بر پایۀ یافته‌های نظریۀ صرف توزیعی، گرایش ردۀ ساختواژی زبان ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بازنگری ساخت هجایی در زبان کردی مرکزی
بازنگری ساخت هجایی در زبان کردی مرکزی

آزاد محمدی؛ محمود بی جن خان

دوره 11، شماره 2 ، بهمن 1399، صفحه 173-198

https://doi.org/10.22059/jolr.2021.303522.666606

چکیده
  پژوهش حاضر با بررسی واجی ساخت هجا در زبان کردی مرکزی (سورانی) و مطابقت آن با دیدگاه­هایی که بر اساس نظام نوشتاری، زبان کردی را دارای ساخت­های هجایی CGVCC، CCVC و CCVCCC (به ترتیب بسامد در مطالعات پیشین) می­دانند، ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی شناختی ساخت معنای به گویانه از طریق فرایند منفی سازی در زبان فارسی
بررسی شناختی ساخت معنای به گویانه از طریق فرایند منفی سازی در زبان فارسی

سجاد موسوی؛ ارسلان گلفام؛ فردوس آقاگلزاده؛ عالیه کامبوزیا

دوره 11، شماره 2 ، بهمن 1399، صفحه 199-222

https://doi.org/10.22059/jolr.2020.296445.666574

چکیده
  هدف این مقاله تبیین ساخت معنای به­گویانه از طریق فرایند منفی­سازی در چارچوب زبان­شناسی شناختی است. مسئلۀ اصلی پژوهش حاضر این است که سازوکار شناختی منفی­سازی به چه نحوی عمل می­کند که باعث ساخت ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
شواهد الکتروانسفالوگرافیک بازنمایی عصب شناختی مشخصه های آوایی ,و واجی واکه های زبان فارسی در قشر شنوایی مغز
شواهد الکتروانسفالوگرافیک بازنمایی عصب شناختی مشخصه های آوایی ,و واجی واکه های زبان فارسی در قشر شنوایی مغز

عباس نصری؛ غلامحسین کریمی دوستان

دوره 11، شماره 2 ، بهمن 1399، صفحه 223-245

https://doi.org/10.22059/jolr.2021.313724.666663

چکیده
  پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین مشخصه­ های آوایی و واجی واکه­ های ساده زبان فارسی و واقعه­ های عصب­ شناختی متناظر با آن در دستگاه شناختی بشر می­ پردازد. بدین منظور با طراحی آزمایشی تجربی، از 20 نفر ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بند متممی اسم در زبان فارسی
بند متممی اسم در زبان فارسی

مونا ولی پور؛ علی درزی

دوره 11، شماره 2 ، بهمن 1399، صفحه 247-269

https://doi.org/10.22059/jolr.2020.304147.666609

چکیده
  بندهای وابستۀ اسم در زبان فارسی به دو دستۀ بندهای موصولی (تحدیدی و غیرتحدیدی) و بندهای متممی اسم تقسیم می‌شوند. پژوهشگران ایرانی‌ اکثراً ضمن برشمردن تفاوت‌های معنایی و نحوی بندهای متممی اسم و بندهای ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
سیر تحول پیشوند استمرار از فارسی باستان تا فارسی نو
سیر تحول پیشوند استمرار از فارسی باستان تا فارسی نو

فتانه یوسفی؛ مجتبی منشی زاده؛ فرح زاهدی

دوره 11، شماره 2 ، بهمن 1399، صفحه 271-285

https://doi.org/10.22059/jolr.2020.310217.666642

چکیده
  در گذشتة زبان فارسی، پیشوندهای فعلی کارکردهای گوناگونی بر عهده داشتند، از جمله کارکرد قیدی و گاهی هم معنای اصلی فعل را گسترش یا محدود یا به کلی دگرگون می­کردند. غالب پیشوندهای فعلی در اصل هم به جای قید ...  بیشتر