دوره و شماره: دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 1-280 
5. معناشناسی شناختی تکواژ «گاه» از منظر فرضیۀ ستیز و سازش معنایی

صفحه 97-119

10.22059/jolr.2021.314951.666676

علی علیزاده؛ حامد اکبرپور؛ فرانک جمال الدین؛ محمدرضا دهقان زاده