نویسنده = انوشه، مزدک
تعداد مقالات: 5
1. محمول‌های ثانویه در زبان فارسی رویکردی کمینه‌گرا

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-21

مزدک انوشه


3. حرکت جانبی فاعل در عبارت‌های وصفی: رویکردی کمینه‌گرا

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-20

مزدک انوشه


4. مسئلۀ مجهول در زبان فارسی: رویکردی کمینه‌گرا

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-20

مزدک انوشه