دوره و شماره: دوره 8، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 1-158 
معناکاوی دو حرف اضافۀ læ و wæ در کردی گورانی: رویکردی

صفحه 21-40

10.22059/jolr.2017.63133

پارسا بامشادی؛ خسرو غلامعلی زاده؛ شجاع تفکری رضایی


ساختهای غیرشخصی مرخم در زبان فارسی: رویکردی شناختی

صفحه 59-77

10.22059/jolr.2017.63135

سحر بهرامی خورشید؛ ارسلان گلفام؛ صدیقه سعیدی زاده