دوره و شماره: دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-158 
2. معناکاوی دو حرف اضافۀ læ و wæ در کردی گورانی: رویکردی

صفحه 21-40

پارسا بامشادی؛ خسرو غلامعلی زاده؛ شجاع تفکری رضایی


4. ساختهای غیرشخصی مرخم در زبان فارسی: رویکردی شناختی

صفحه 59-77

سحر بهرامی خورشید؛ ارسلان گلفام؛ صدیقه سعیدی زاده


5. روابط معنایی فعل «گرفتن» در زبان فارسی: رویکرد معنی‌شناسی قالب‌بنیاد فیلمور (1997)

صفحه 79-98

منصوره دلارامی فر؛ پاکزاد یوسفیان؛ محمد اله بخش؛ عباسعلی آهنگر


6. ابعاد معناشناختی فرافکنی اشاری ماضی نقلی در زبان فارسی

صفحه 99-116

محمد عموزاده؛ معصومه دیانتی؛ ذلیخا عظیم دخت


شماره‌های پیشین نشریه