دوره و شماره: دوره 8، شماره 2، دی 1396، صفحه 1-152