دوره و شماره: دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-152 
3. توصیف فضای درک واکه‌ در زبان فارسی معیار

صفحه 39-58

10.22059/jolr.2018.65514

حامد رحمانی؛ محمود بی جن خان؛ سجاد پیوسته