دوره و شماره: دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 1-130 
3. همنوایی در ترکی آذربایجانی

صفحه 43-56

سید محمّد رضی نژاد؛ محمود بی جن خان


شماره‌های پیشین نشریه