نویسنده = علی درزی
تعداد مقالات: 3
1. گروه حرف تعریف شکافته در زبان فارسی- رویکردی کمینه‌گرا

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 21-43

10.22059/jolr.2020.281064.666505

طیبه اسدی مفرح؛ علی درزی


2. پیش‌آوری فعل نسبت به موضوع‌های آن در جملات خارج از بافت فارسی

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 21-40

10.22059/jolr.2016.57497

علی درزی درزی؛ حکمت بروجردی بروجردی


3. بررسی ساختهای سببی ساخت¬واژی زبان فارسی

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 23-41

10.22059/jolr.2013.35359

علی درزی؛ فاطمه کرمپور