«زیتون انگشتری»، «آسمان‌سُر»، «حسّ گوشایی»:
مطالعه‌ای موردی از ابداعات واژگانی
«زیتون انگشتری»، «آسمان‌سُر»، «حسّ گوشایی»: مطالعه‌ای موردی از ابداعات واژگانی

فاطمه ابراهیمی پارسا

دوره 2، شماره 2 ، اسفند 1390، صفحه 1-16

چکیده
  کودکان در روند فراگیری زبان مادری، وقتی برای مفهومی واژه‌ای یاد نگرفته‌اند یا واژة فراگرفته شده را به خاطر نمی‌آورند گاهی خودشان برای آن مفهوم واژه میسازند. مطالعة حاضر به بررسی مواردی چند از این واژه‌سازیها ...  بیشتر
بررسی کاربرد شناختی عبارتهای احتیاط آمیز
در مقالات علمی- پژوهشی فارسی
بررسی کاربرد شناختی عبارتهای احتیاط آمیز در مقالات علمی- پژوهشی فارسی

دکتر اعظم استاجی؛ فهیمه افشین

دوره 2، شماره 2 ، اسفند 1390، صفحه 17-36

چکیده
  در پژوهش حاضر به بررسی و مقایسة کاربرد عبارتهای احتیاط آمیز در مقالات علمی - پژوهشی زبان فارسی در رشته های شیمی و ادبیات پرداخته شده است. استفاده از عبارتهای احتیاط آمیز نقش عمده ای در گفتمان علمی داشته ...  بیشتر
گروه سور و گروه ممیز در بلوچی سرحدی، تحلیلی کمینه گرا
گروه سور و گروه ممیز در بلوچی سرحدی، تحلیلی کمینه گرا

دکتر علی درزی؛ دکتر ناهید یاراحمدزهی

دوره 2، شماره 2 ، اسفند 1390، صفحه 37-56

چکیده
  در این مقاله به بررسی احتمال حضور گروه سور و گروه ممیز در بلوچی سرحدی میپردازیم و نشان میدهیم که در گروههای اسمی ساده عدد و یا سور در حوزة میانی و در جایگاه هستة یک فرافکن نقشی از نوع گروه عدد و یا سور تولید ...  بیشتر
بررسی ریشه شناختی چند فعل هورامی
بررسی ریشه شناختی چند فعل هورامی

حسین سلگی؛ دکتر رحمان بختیاری

دوره 2، شماره 2 ، اسفند 1390، صفحه 57-75

چکیده
  هورامی از گویشهای گورانی و زیر مجموعة شاخة زبانی گورانی- زازا است و یکی از گویشهای ایرانی شمال غربی به شمار میآید. هورامی گویشی محافظه کار است و ویژگیهای آوایی و صرفی کهنی را حفظ کرده است؛ از اینرو بررسی ...  بیشتر
کشش جبرانی در زبان فارسی: یک آزمایش ادراکی
کشش جبرانی در زبان فارسی: یک آزمایش ادراکی

دکتر وحید صادقی

دوره 2، شماره 2 ، اسفند 1390، صفحه 77-94

چکیده
  این مقاله به بررسی همبسته های ادراکی کشش جبرانی در زبان فارسی میپردازد. در یک آزمایش ادراکی، درک شنیداری کشش جبرانی از طریق تغییر مقادیر دیرش واکه، اختلاف دامنه 2 H1-H و H1-F1 و بسامد پایه مطابق با نتایج آزمایش ...  بیشتر
بازبینی حالت مطلق در ساخت کنایی (ارگتیو)
بازبینی حالت مطلق در ساخت کنایی (ارگتیو)

دکتر یادگار کریمی

دوره 2، شماره 2 ، اسفند 1390، صفحه 95-113

چکیده
  این مقاله به بررسی سازوکارهای دخیل در بازبینی حالت مطلق بر روی مفعول بند متعدی و فاعل بند لازم در ساخت کنایی میپردازد. نخست دو رویکرد کمینه گرای غالب به اشتقاق ساخت کنایی (الف) حالت مطلق به مثابة حالت بینشان ...  بیشتر
رویکردی شناختی به مسئلة هم معنائی بافتی در سطح افعال زبان فارسی
رویکردی شناختی به مسئلة هم معنائی بافتی در سطح افعال زبان فارسی

راحله گندمکار

دوره 2، شماره 2 ، اسفند 1390، صفحه 115-125

چکیده
  رویکرد معنی‌شناسی شناختی که مبنای درک پدیده‌های مختلف زبانی و غیرزبانی را «شناخت» انسان میداند، از طریق ابزارهای متعددی از جمله شکل گیری طرح‌واره‌های تصوری در ذهن، به توجیه چگونگی درک مقولاتی زبانی ...  بیشتر
تظاهر آهنگی تکیة دومین در زبان فارسی معاصر
تظاهر آهنگی تکیة دومین در زبان فارسی معاصر

امیرسعید مولودی؛ دکتر محمود بی جن خان

دوره 2، شماره 2 ، اسفند 1390، صفحه 127-146

چکیده
  کهنموئی‌پور (2003) در چارچوب نظری? واج‌شناسی نوایی و تحت عنوان قاعد? تسطیح معتقد است که در شبک? بازنمایی تکیه، بجز آخرین گروه واجی در سطح گروه آهنگ که تکی? اصلی میگیرد، سایر کلماتی که دارای علامت x در سطح ...  بیشتر