دوره و شماره: دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 1-280 
4. تقطیع‌پذیری و ترتیب پیشوندهای اشتقاقی زبان فارسی

صفحه 71-96

10.22059/jolr.2020.268569.666420

مریم حمصیان اتفاق؛ عادل رفیعی؛ بتول علی نژاد


7. واژه‌بست‌های ضمیری در بَشاگَرْدیِ شمالی و جنوبی: تحلیلی رده‌شناختی

صفحه 145-168

10.22059/jolr.2020.283121.666516

سپهر صدیقی‌نژاد؛ عباسعلی آهنگر؛ بهروز برجسته دلفروز؛ شهلا شریفی