دوره و شماره: دوره 12، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 1-280 
واژه بست های ضمیری در بَشاگَردی شمالی و جنوبی: تحلیلی رده شناختی

صفحه 145-168

10.22059/jolr.2020.283121.666516

سپهر صدیقی‌نژاد؛ عباسعلی آهنگر؛ بهروز برجسته دلفروز؛ شهلا شریفی