تعداد مقالات: 147
4. نامة بلخی بُرزمهر(bh1)

دوره 3، شماره 1، پاییز و زمستان 1391، صفحه 1-17

محمود جعفری دهقی؛ شیما جعفری دهقی


5. بررسی چگونگی باز بینی مشخصه های فای و مطابقه فاعل و فعل در.

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 1-21

فریده حق بین؛ صغری فرخنده


6. عمق خط فارسی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 1-19

محمود بی¬جن خان؛ الهام علایی ابوذر


7. معرفگی و نمایه‏سازی مفعول در زبان فارسی

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 1-20

فاطمه بهرامی؛ والی رضایی؛ عادل رفیعی


8. بررسی نحوی ممیّز عدد در زبان فارسی

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 1-20

شجاع تفکری رضائی؛ کبری نظری


9. نقشی یا واژگانی: تحلیلی وزنی-پیوستاری بر مقوله حرف اضافه فارسی

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 1-20

زهرا ابوالحسنی چیمه


10. مسئلۀ مجهول در زبان فارسی: رویکردی کمینه‌گرا

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-20

مزدک انوشه


11. رده‌شناسی برهم‌نهشت و جهت فعل در کردی گورانی

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 1-20

پارسا بامشادی؛ مهین‌ناز میردهقان میردهقان


12. حرکت جانبی فاعل در عبارت‌های وصفی: رویکردی کمینه‌گرا

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-20

مزدک انوشه


16. درک معنایی اسامی مرکب درون مرکز و برون مرکز فارسی در غیرفارسی زبانان: رویکردی شناختی- معنایی

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-20

سارا منتظری؛ علی افخمی؛ عطیه کامیابی گل


17. محمول‌های ثانویه در زبان فارسی رویکردی کمینه‌گرا

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-21

مزدک انوشه


18. بررسی و دست‌کاری متغیرهای آکوستیکی جملات سؤالی و تبدیل آنها به جمله خبری بر اساس مدل شیب

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-19

مرضیه بدیعی؛ بتول علی نژاد؛ والی رضایی


19. حذف فعل بدون مرجع زبانی (اِضمار : از تقدیر تا مجوزدهی غیرمستقیم)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1398

انیس وحید؛ فریده حق بین


20. بررسی خاستگاه واج /l/ در زبان فارسی

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1389

رحمان بختیاری


21. بررسی پیامدهای ترجمه از انگلیسی بر مقولۀ وجهیت در فارسی

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 21-50

محمد عموزاده شادی شاه ناصری


22. بررسی کاربرد شناختی عبارتهای احتیاط آمیز در مقالات علمی- پژوهشی فارسی

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 17-36

دکتر اعظم استاجی؛ فهیمه افشین


23. مقایسه و بررسی واژه‌های اشتقاقی از دویست سال پیش تاکنون از نقطه نظر انگیختگی

دوره 3، شماره 1، پاییز و زمستان 1391، صفحه 19-38

شهلا شریفی؛ لیلا عرفانیان قونسولی


24. بررسی ساختهای سببی ساخت¬واژی زبان فارسی

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 23-41

علی درزی؛ فاطمه کرمپور


25. افعال وجهی در زبان فارسی و بیان وجهیت

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 21-40

جلال رحیمیان؛ محمد عموزاده