تعداد مقالات: 148
3. نامة بلخی بُرزمهر(bh1)

دوره 3، شماره 1، پاییز و زمستان 1391، صفحه 1-17

10.22059/jolr.2012.30292

محمود جعفری دهقی؛ شیما جعفری دهقی


4. بررسی چگونگی باز بینی مشخصه های فای و مطابقه فاعل و فعل در.

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 1-21

10.22059/jolr.2013.35358

فریده حق بین؛ صغری فرخنده


5. عمق خط فارسی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 1-19

10.22059/jolr.2013.35921

محمود بی¬جن خان؛ الهام علایی ابوذر


6. معرفگی و نمایه‏سازی مفعول در زبان فارسی

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 1-20

10.22059/jolr.2014.50263

فاطمه بهرامی؛ والی رضایی؛ عادل رفیعی


7. بررسی نحوی ممیّز عدد در زبان فارسی

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 1-20

10.22059/jolr.2014.52650

شجاع تفکری رضائی؛ کبری نظری


10. رده‌شناسی برهم‌نهشت و جهت فعل در کردی گورانی

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 1-20

10.22059/jolr.2016.57496

پارسا بامشادی؛ مهین‌ناز میردهقان میردهقان


20. بررسی کاربرد شناختی عبارتهای احتیاط آمیز در مقالات علمی- پژوهشی فارسی

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 17-36

دکتر اعظم استاجی؛ فهیمه افشین


21. مقایسه و بررسی واژه‌های اشتقاقی از دویست سال پیش تاکنون از نقطه نظر انگیختگی

دوره 3، شماره 1، پاییز و زمستان 1391، صفحه 19-38

10.22059/jolr.2012.30293

شهلا شریفی؛ لیلا عرفانیان قونسولی


23. بررسی پیامدهای ترجمه از انگلیسی بر مقولۀ وجهیت در فارسی

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 21-50

محمد عموزاده شادی شاه ناصری


24. افعال وجهی در زبان فارسی و بیان وجهیت

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 21-40

10.22059/jolr.2013.35922

جلال رحیمیان؛ محمد عموزاده