نامة بلخی بُرزمهر(bh1)

دوره 3، شماره 1، آبان 1391، صفحه 1-17

10.22059/jolr.2012.30292

محمود جعفری دهقی؛ شیما جعفری دهقی


عمق خط فارسی

دوره 4، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 1-19

10.22059/jolr.2013.35921

محمود بی¬جن خان؛ الهام علایی ابوذر


معرفگی و نمایه‏سازی مفعول در زبان فارسی

دوره 4، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 1-20

10.22059/jolr.2014.50263

فاطمه بهرامی؛ والی رضایی؛ عادل رفیعی


بررسی نحوی ممیّز عدد در زبان فارسی

دوره 5، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 1-20

10.22059/jolr.2014.52650

شجاع تفکری رضائی؛ کبری نظری


رده‌شناسی برهم‌نهشت و جهت فعل در کردی گورانی

دوره 6، شماره 2، مهر 1394، صفحه 1-20

10.22059/jolr.2016.57496

پارسا بامشادی؛ مهین‌ناز میردهقان میردهقان


زایایی فعل‌های سبک در زبان فارسی

دوره 12، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 1-28

10.22059/jolr.2021.315912.666682

مهدیه اسحاقی؛ غلامحسین کریمی دوستان


بررسی کاربرد شناختی عبارتهای احتیاط آمیز در مقالات علمی- پژوهشی فارسی

دوره 2، شماره 2، اسفند 1390، صفحه 17-36

دکتر اعظم استاجی؛ فهیمه افشین